Рӯйхати аксар саволњо оид ба шабакаи системаи офтобӣ ва ҷавоби онњо.

 

None  Саволи №1: Систамањои барќдињандаи офтобї аз кадом ќисмњо иборат мебошад?

None    Љавоб:

Системањои барќдињандаи офтобї иборат аз:

  • Панелҳои офтобӣ, - барои тағир додани энергияи офтоб ба нерӯи барқ;

  • Аккумуляторњо – барои захираи энергия;

  • Инвертор – барои табдилдињии энергияи доими ба энергияи таѓирёбанда;

  • Ќисмњои илаваги (ноќилњои пайвастшаванда, автоматњои њифзкунанда, њисобкунак ва ѓайра).

None     Саволи №2: Чанд дона панел ва аккумулатор лозим аст, барои таљњизотњои ман?

None    Љавоб:

Миќдори панелњои офтобї барои таљњизоти зарурии Шумо вобаста ба ќудратнокии асбобњо, фасли сол, абрноки ва ѓайрањо вобастаги дорад.

Барои њисоби аниќ Шумо метавонед бо мутахасисони мо бо раќамњои зерин +992 - 908 - 003 – 006 тамос гирифта, ё бо њисобкунаки махсусе ки дар сомонаи мо љойгир аст http://homsol.org/ru/calculate  истифода бурда мустаќилона њисоб кунед.

None     Саволи №3: Барои ман системаи «Х» кВт лозим аст. Арзишаш чи ќадар аст?

None   Љавоб:

Дар инљо фањмидан лозим аст ки чи ќадар иќтидорро дар назар доред: иќтидори њамаи панелњои офтобї (бо Вт.пик. (Wp)) чен карда мешавад. Њадди иқтидори таљњизоте, ки Шумо мехоњед васл намоед , ё ин ки масрафи барки рузонаатонро ки бо кВт*с (kWh) чен карда мешавад, (бо њисобкунаки барќи чен карда мешавад), миќдоре ки асбобњои Шумо масраф кардаанд, њисоб карда мешавад. Барои њисоби аниќ мо аз барќи масрафшуда ва иќтидори таљњизот муаян мекунем. Масалан.

Дар хона Шумо таљњизотњои иктидораш то 5 кВт (масалан - фурузонак, телевизор, чойнак, компьютер, мошинаи љомашуи, яхдон). Аммо Шумо њељваќт њамаи таљњизотњоро якљоя истифода намебаред. Чойнак бо иќтидори 2 кВт, обро дар давоми 3 – 4 даќиќа мељушонад ва дар як руз Шумо 5 – 6 маротиба чой мељушонед. Ин маънои онро дорад ки Шумо дар як руз таќрибан 20 даќиќа (ё 0,33 соат) чойнакро истифода мебаред. Чойнаки электрики Шумо дар як руз 2 кВт х 0,33 с=0,66 кВт*ч. ќувваи барќ истифода мебарад. Хамаи ин раќамњоро љам карда ќувваи барќи истифодабурдаи умумиро муаян мекунем.

Аз њама њисоби аниќи кВт*ч – аз нишондоди њисобкунаки барќие, ки дар хона васл карда шуда аст муаян карда мешавад. Балки њамаи мо пули моњонаи барќро месупорем ва медонем ки њар моњ чанд ќадар барќ истифода бурдем. Баъд аз ин кВт*с истифодабурдаро ба 30 (руз дар як моњ) таќсим карда ва истифодаи барќи њаррузаро аниќ мекунем.масалан, 3 кВт*с дар як руз.

Мустаќилона њисоб кардани иќтидори панелњои офтобї барои (3 кВт*с), ба Шумо мушкил мебошад метавонед ба мутахасисони HOMSOL мурољиат кунед.

Системањои HOMSOL ба намудњо бо њисоби масрафи барќ да як руз таќсим мешаванд. Масалан барои 3 кВт*с ќувваи барќ дар шароити Тољикистон дар фасли зимистон 1,2 кВт.пик, кифоя мебошад. Балки барои иќтидори 5 кВт (дар њолати Шумо) 1,2 кВт.пик, панели офтобї кифоя аст.Чи хеле ки мебинед барои 5 кВт иќтидор 1,2 кВт панели офтобї кифояги мекунад.

Дуюм њолати муњим ин иќтидори умумии таљњизотњо мебошад, ки дар њолати Шумо 5 кВт мебошад. Лекин дар назар гиред ки Шумо њељ ваќт њамаи таљњизотњоятонро якбора истифода намебаред.Аз ин нигоњ Шумо метавонед инвертори иќтидораш камтарро истифода баред. Аммо муњим аст ки хама ваќт назорат баред, ки якбора чанд таљњизотро истифода набаранд. Масалан ба инвертори иќтидораш 3 кВт, Шумо метавонед чойнаки (2 кВт), телевизор ва фурузонаки (200 Вт ё0,2 кВт), истифода баред аммо дар ин ваќт истифодаи чангкашак (то1000 Вт, 1 кВт) мумкин нест вагар на инвертор аз кор мебарояд. Агар ба Шумо инр тарз ноќулай бошад Шумо аз инвертори – 5 кВт истифода баред.

Дар саволњои оянда мо мефањмонем, ки қувваи қуллаи панели офтобї аз қувваи қуллаи таљњизотњо чи фарќият дорад.

Инчунин мо гуфтанием, ки қувваи қуллаи панелњои офтобї 5 кВт ин маънои онро надорад ки тамоми руз бо 5 кВт таљњизотро таъмин мекунад: (дар поён мо ба ин савол боз бармегардем).

None    Саволи №4: Ман аз шахр берун хона дорам бо барќи доим ива мехоњам бо маќсади сарфаљуи панелњои офтобї васл кунам.

None    Љавоб:

Дар ин њолат, дар манзили Шумо нархи ќувваи барќ то 0,2$ кВт*с бошад ва бо дастрасии ќувваи барќ мушкили набошад, шарт нест ки Шумо системаи офтобї истифода баред. Барои он ки худкифоии панелњо аз 7 то 10 сол кашол меёбад. Дар ин њолат мо тавсия медињем ки аз системањои захиравиии энергия ки нархаш арзонтар аст истифода баред. Эхтимолан метавонед 2 ё 4 панелхои офтобиро васл карда истифода баред.

Дар, холати дигар агар барќи доими надошта бошед ва ё нархи барќ аз 10 000$ зиёд шавад метавонед аз панелњои офтобї истифода баред. Ин барои Шумо арзонтар мешавад.

None     Саволи №5: Агар ман ба љои генераторњои дизели панелњои офтобї истифода барам кадомаш ба ман самараноктар мешавад?

None   Љавоб:

Бале, панелњои офтоби барои Шумо ќулайтар ва самараноктар мешавад. Бо арзиши нархи сузишвори 1л бо 1 $ худкифоии панелњои офтоби аз ним то як сол кашол меёбад.

None     Саволи №6: Ман метавонам аз барќи умуми тамоман даст кашам?

None   Љавоб:

Бале, Шумо метавонед системањои моро њам бо барќи умуми ва њам бе истифодаи барќи умуми истифода баред. Ба назар гиред ки бе истифодаи барќи умуми шумораи панелњо ва аккумуляторњо зиёдтар мешавад.

Барои њисоби аниќ Шумо метавонед бо мутахасисони мо бо раќамњои +992 - 908 - 003 – 006 тамос гиред, ва ё ба сомонаи мо ворид шуда http://homsol.org/ru/calculate  аз хисобкунаки махсус истифода баред.

None     Саволи №7: Ман метавонам рафта системањое ки шумо васл кардаед бубинам?

None   Љавоб:

Бале, метавонед.Мо метавонем ба Шумо сомонањои намоишиямонро нишон дињем.  Барои маълумот бо раќамњои зерин занг занед:

  • Сомонаи намоиши дар Душанбе: + 992 90 100 5009;

  • Сомонаи намоиши дар Хуљанд: + 992 927 777 263;

None

None     Саволи №8: Чандќадар майдон зарур аст барои насб кардани панелњои офтобї?

None    Љавоб:

Ин вобастаги дорад ба хаљми панел ва шураи он. Масалан панели офтобии 200 Вт.пик, хаљми стандарти 1,58 м на 80,8 см дошта майдони умумиаш 1,27 квадрат метр мебошад. Дар њолати васл кардани чунин панелњо кунљи хамин панел нисбат ба замин 45 градус (кунље ки тамоми фасли сол дар ш. Душанбе энергияи миёнаро истењсол мекунад), чунин панел майдони 0,9 квадрат метро љой мегирад. Барои хонаи хаљмаш миёна 6-8 панели офтобї лозим аст, ки таќрибан майдони 6 - 8 м2 љойро мегирад.

None     Саволи №9: Системаи офтобї дар њолати хомуш гардидани барќ бо таври автомотики ба системаи офтоб гузашта метавонад?

None   Љавоб:

Бале, метавонад. Дар ин њолат истифодабаранда тамоман гузаштани системаро аз як њолат ба њолати дигар њис намекунад.

Дар хотир гиред ки: њангоми истифодабарии системањои HOMSOL бо функцияи кории офтоб ва барќи умуми, агар энергияи офтоб ё барќи доими шабона кифоя набошад, энергияи дар аккумулятор захирашударо истифода мебарад. Њангоме, ки неруи офтоб кифоя бошад, система бо таври автоматики ба он мегузарад ё ба энергияи захирашудаи дар аккумуляторњо шабона истифода мебарад.Њамаи ин равандњо тамоман эњсос карда намешавад.

None     Саволи №10: Метавонам ман хонаамро бо панельхои офтоби гарм кунам?

None    Љавоб:

Агар Шумо инвертори иќтидораш калонтарро ва шумораи калони панел ва аккумуляторњоро истифода баред ки нархаш (аз 10 000$ боло) меистад мумкин аст. Барои њамин мо ба Шумо тавсия медињем, ки аз системањои колекторњои офтобї истифода баред.Умуман барои хона ду система истифода бурдан лозим аст: система барои таъмини барќ ва система барои таъмини оби гарм. Ин тавр арзонтар ва кулайтар мебошад.

None     Саволи №11: Обгармкунаки барќиро мумкин аст ба панелњои офтоби васл кардан?

None    Љавоб:

Агар Шумо инвертори иќтидораш калонтарро ва шумораи калони панел ва аккумуляторњоро истифода баред ки нархаш (аз 10 000$ боло) меистад мумкин аст. Барои њамин мо ба Шумо тавсия медињем, ки аз системањои колекторњои офтобї истифода баред.Умуман барои хона ду система истифода бурдан лозим аст: система барои таъмини барќ ва система барои таъмини оби гарм. Ин тавр арзонтар ва кулайтар мебошад.

None     Саволи №12: Кондиционеро мумкин аст ба системаи офтобї васл кардан?

None   Љавоб:

Агар Шумо инвертори иќтидораш калонтарро ва шумораи калони панел ва аккумуляторњоро истифода баред ки нархаш (аз 7 000$ боло) меистад, Шумо метавонед кондиционерро њам васл кунед. Кондиционеро муфид аст бо системаи офтобї ва барќи доими истифода бурдан. Дар фасли зимистон умуман кондиционер ва тамоми барќи истењсолшуда самаранок истифода бурда мешавад.

None     Саволи №13: Муњлати истифодаи панелњои офтобї аккумуляторњо ва инвертор чанд ваќт аст?

None    Љавоб:

Системањои офтобии HOMSOL ќисмњои њаракаткунанда надорад.Ќисмњои зиёди система солњои дароз хизмат мекунад. Панелњои офтобї давоми 20-25, аккумулятор 3-10 лет вобаста ба шароити муњит ва инвертори офтобї 10-20 хизмат мекунад.

None     Саволи №14: Чанд сол кафолат дорад системањои офтобї?

None    Љавоб:

Панелњои офтобї - 3 сол, инвертор ва аккумулятор – 1 сол.

None     Саволи №15: Аккумуляторњои гел аз аккумуляторњои мошини чи фарќият дорад?

None    Ответ:

Аккумуляторњои гел махсус барои системањои офтобї ва ќувваи барќи барќароршаванда истифода бурда мешавад. Онњо бо таври махсус мањкам карда шуда бухоршавии кислотањоро намегузоранд. Муњлати истифодабарии онхо нисбати акумуляторњои мошини хеле калон мебошад.

None     Саволи №16: Ман метавонам аккумуляторњои мошиниро истифода барам?

None    Љавоб:

Аккумуляторњои мошини махсус барои ба кор даровардани муњарики мошин сохта шуда ва онњо барои системаи офтобї истифода бурдан мумкин нест. Агар онро як бор то охир зарядашро фарорем вай корношоям мешавад. Барои њамин истифодаи чунин аккумуляторњо номатлуб мебошад. Аз љумла истифодабарии чунин аккумуляторњо аз сабаби бухоркунии кислотањо ба саломатии инсон зарар дорад. Ширкати HOMSOL барои системањои худ танњо аккумуляторњои гелро пешнињод мекунад.

Истифодаи аккумуляторњои гели якљоя бо аккумуляторњои мошини мумкин нест, барои он ки муњлати хизмати онњо фарќияти калон ва параметрњояшон нињоят фарќ доранд. Дар ин њолат протсеси вайроншавии дохили тезтар мегузарад.

None     Саволи №17: Аккумуляторњоро заряд додан мумкин аст? Заряди онњо чанд муддат давом медињад?

None    Љавоб:

Системаи офтобї ба таври автоматики аккумуляторњоро заряд медињад. Ваќти заряд аз бисёр муњитњо вобастагї дорад: ќувваи неруи офтоб, иќтидори таљњизотњо, иќтидори зарядники барќи, њаљми аккумуляторњо вобастаги дорад. Дар асл агар система дуруст њисоб карда шуда бошад, пас барои заряди аккумулятор як рузи офтобї кифояги мекунад.

None    Саволи №18: Оё ман метавонам миќдори панелњоро ва аккумуляторњоро зиёд кунам?

None    Љавоб:

Бале, метавонед. Дар ин њолат мо ба мизољони худ тавсия медињем ки инвертори иќтидораш калонтар гиранд барои оянда системаро калон кардан, чи тавре ки арзиши калони система ин аккумулятор ва панелњо мебошанд ва инверторњои офтобї арзишашон нисбат ба иќтидорашон сахт фарќият намекунанд.

Дар њолати бисёр будани иќтидори панел ва кам будани иќтидори инвертор ба таљњизот зарар намерасад. Инвертор миќдори муаяни энергия худро мегираду халос. Бењбуди дар он мешавад, ки дар рузњои абрнок панелњои офтобї бисёртар барќ истењсол мекунд.

None     Саволи №19: Ширкати HOMSOL метавонад системаро васл кунад? Оё ман худам мустаќилона метавонам системаро васл кунам?

None    Љавоб:

Бале, мо системањои офтобиро васл мекунем. Агар дар њолати мустаќилона насб кардани система, Шумо бояд ќоидањои валкуниро риоя кунед.

None     Саволи №20: метавонам худсарона сабти системаро ба танзим дарорам?

None    Љавоб:

Кори системањои HOMSOL ба таври автоматики карда мешавад. Њамаи алгоритми кори система дар программаи махсуи он љойгир карда шудааст.

Дар њолати нофањмињо Шумо метавонед бо мутахасисони мо тамос гиред.

None     Саволи №21: Оё ман метавонам системаи офтобиро дар бинои бисёрошёна истифода барам?

None    Љавоб:

Ин мумкин аст, вале бо кадом маќсад Шумо системаи офтобиро васл кардан мехоњед.Агар бо маќсади камасрафи бошад, гуфтани њастем ки барќи умуми арзонтар ва хубтар аст. Аз нигоњи дигар дар хонањои баландошёна, љойгир кардани панелои офтоби мушкилтар мебошад. Дар њолати насб кардани панелњо дар боми бино одамони дигар метавонанд зарари худро расонанд ва ба шумо лозим аст ноќилњои ќиматро харидори кунед барои аз панел то хона кашидани хати барќ.

None     Саволи №22: Дар куљо насб кардани панелњои офтобї ќулайтар аст? кадом тариќаш хубтар мебошад замин, бом?

None    Љавоб:

Љой барои насби панелњо ин аз Шумо вобастаги дорад. Муњим он аст ки ба руи панел тамоми руз сояги наафтад ва равонаи панелњо њатман тарафи љануб бошад, љои бехатар барои панелњо бошад.Агар Шумо ба ќарор омадед ки панелњоро дар болои бом васл кунед, аввал бинед ки бом мустањкам бошад.

None

None     Саволи №23: Шумо рамањои панелњоро мефурушед?

None    Љавоб:

Бале, ширкати HOMSOL ба мизољони худ чан намуди рамањоро пешнињод мекунад.

Барои њар як њолат рамањои махсус пешнињод карда мешавад.

None     Саволи №24: Панелњои офтобї шабона кор мекунанд? Таљњизотњои ман шаб кор мекунад?

None    Љавоб:

Аз баски шабона офтоб гум мешавад, панелњоњам шабона кор намекунанд. Вале таљњизотњо шабона аз энергияи захирашуда дар аккумуляторњо кор мекунад.

None     Саволи №25: Панелњои офтобї дар рузњои абрноки зимистон кор мекунанд?

None    Љавоб:

Рузњои зимистон кутоњ ва неруи офтобњам камтар мебошад. Вобаста ба ѓафсии абр неруи истењсолшаванда 5 - 10 маротиба камтар мешавад. Аз ин сабаб таљњизотњо дар рузњои абрнок аз энергияи захиравии аккумулятор истифода мебарад. Аммо дар рузњои офтобии зимистон тавлиди барќ хубтар аст.

None     Саволи №26: Бо барфе ки дар болои панелњо љам мешавад чи бояд кард?

None    Љавоб:

Љавоб ба ин савол – тоза кунед. Метавонед бо шотка тоза кунед. Агар барф панелњоро пушонад, дар инњолат њам панелњо кор мекунанд, лекин бо иќтидори 50%.

None

None     Саволи №27: Њарорати њаво ба кори пенел таъсир мерасонад?

None    Љавоб:

Бале, њарорати њаво ба панелњо таъсир мерасонад. Бо баландшавии њарорат ќудратнокии панелњо камтар мегардад, махсусан ба панелњои поликристали. Њамчунин ба аккумулятор њам зарарихудро мерасонад. Ба инверторњам гарми зарари худро мерасонад.

None     Саволи №28: Барои Аккумулятор ва инвертор хуљраи махсус лозим аст?

None    Љавоб:

Аккумулятор ва инверторњо махсус барои дохили бино сохта шудаанд.Тарзи нигоњдори бояд ба тарзи тавсиядодашуда мувофоќият кунад. Аккумуляторњо барои нигоњдори њуљраи махсусеро талаб намекунанд. Аз ин нигоњ метавонед онњоро дар љои ба Шумо мувофиќ насб кунед, њатто мумкин аст дар тањхона љойгир кардан.

None     Саволи №29: Панели офтобиро шикастан осон аст?

None    Љавоб:

Панелњои офтобї метавонанд то 2,5 см љола ва шамол 80,5 км/с тоќат кунанд. Афтидан ба замин, задан бо предметњои оханин, бо санг задан панелро метавонад шиканад.

None   Саволи №30: Чи бояд кард, агар панел љаѓ орад?

None    Љавоб:

Агар шишаи панел шикаста бошад ва кристали панел соз бошад панел кор мекунад лекин бо иктидри камтар. Метавонад аз љаѓии шиша об даромада кристалро корношоям кунад. Агар кристал корношоям гардад, панелро иваз кардан лозим аст.

None     Саволи №31: Чанд муддат таљњизотњои ман аз аккумулятори «Х» А*с кор мекунад?

None    Љавоб:

Ваќти кории таљњизотњо аз аккумулятор аз бисёр чизњо вобастаги дорад: заряди аккумулятор, иќтидори таљњизотњои Шумо ва њарорати аккумулятор. Масалан: аккумулятор заряд дорад, ѓунљоиши аккумулятор 100 А*с, аммо барои истифодабаранда танњо 80 А*с дастрас мебошад, шиддати аккумулятор 12 В, иќтидори сарбори 100 Вт (телевизори њаљмаш миёна + антенаи спутники + 2 –то фурузонаки 15 Вт), дар хамин холат 80 А*ч/8,33 А=9 соат 30 даќиќа таљњизотњои Шумо кор мекунад. Ин тариќи њисоб танњо барои аккумулятори заряддор рост меояд.

Системањои HOMSOL њамин тариќ интихоб карда шудаанд ки ѓунљоиши аккумулятор барои тамоми шаб расад.

None    Саволи №32: Чанд ваќт таљњизотњои ман аз ин система кор карда метавонанд?

None    Љавоб:

Алгоритми њисоби ваќти кории таљњизотњо аз системаи офтоби хеле кори мушкил мебошад нисбати њисоби таљњизот аз аккумуляторхо.

None     Саволи №33: Кадомаш хубтар монокристал ё поликристал?

None    Љавоб:

Иќтидори панелњои монокристал баландтар мебошад нисбат ба панелњои поликристал. Ин маънои онро дорад ки бо ѓунљоиши квадрати якхела монокристал бисёртар барк истехсол мекунад. Аз чумла панели монокристали ба хароратхои баланд токатовар мебошад. Аз ин нигох ширкати мо танхо панелхои монокристал пешниход мекунад.

None

None     Саволи №34: Системаи офтобиро нугохубин

None    Љавоб:

Системахои офтобиро умуман нигохубин кардан лозим нест. Танхо дар он холатхое ки аз барф ва чанг тоза кардан.

None     Саволи №35: Системаро доимо шустан аз гарду чанг лозим аст?

None    Љавоб:

Тобистон ба ќадри имкон ва аз љой вобастаги дорад. Зимистон њатман тез –тез тоза кардан даркор, аз баски агар аќалан якто кристал пушида бошад 50-90% иќтидораш кам мегардад.

None     Саволи №36: Аз њама системаи арзони шумо чанд ќадар нарх дорад?

None    Љавоб:

Дар айни њол мо метавонем аз 300$ боло пешнињод кунем.

None     Саволи №37: Ба чи ањамият додан лозим аст дар ваќти хариди системаи офтобї?

None    Љавоб:

Дар ваќти хариди системахои офтобї бояд ба сифати он ахамияи љиди бояд дод, аккумулятор, панел ва инвертор. Аз сифати таљњизот муњлати истифодаи он вобастаги дорад.

None     Саволи №38: Барои ман системаи аз хама хурд барои 3 фурузонак ва як телевизор лозим аст? чанд сум меистад?

None    Љавоб:

Барои ин миќдор таљњизот системаи Sun 0,5 аз линейкаи Sun ба Шумо рост меояд. Нархи ин система 600$ мебошад (бе рамахое ки барои панел истифода мешаванд).

None     Саволи №39: Хараљотњои амалиёти чигуна мебошанд?

None    Љавоб:

Харачотхои амалиёти барои системаи офтобї кариб ки нестанд, ѓайр аз тозакардани панелњо.

None     Саволи №40: Дар чанд муддат систамаи офтобї хараљоти худро мепушонад?

None    Љавоб:

Муддати худпушонии хараљоти кардашуда вобаста дорад аз тариќи истифодабари. Масалан нисбат ба генератори дизели аз 1 то 2 сол мебошад.

None     Саволи №41: Бо чи тарз мустаќилона муаян кардан лозим аст иќтидори системаро ки ба ман лозим мешавад?

None    Љавоб:

Шумо метавонед аз њисобкунаки махсус ки дар сомонаи мо љойгир аст http://homsol.org/ru/calculate/ истифода бурда мустакилона хисоб кунед.

None     Саволи №42: Чи гуна мустаќилона ваќти кории таљњизотро њисоб кунам?

None    Љавоб:

Алгоритми њисоби вакти таљњизот хеле мурракаб мебошад. Аз ин нигоњ Шумо метавонед ба мутахасиси мо мурољиат кунед. Мо њамаи таљњизотњоро пешаки муаян карда дар системањои худ љори кардаем.

None     Саволи №43: Чи тарз ќудратнокии панели офтобиро зиёд кард?

None    Љавоб:

Барои ќудратнокии панелњои офтобї, њатман љои бесояро интихоб бояд кард, равонаи панелро рост ба тарафи љануб мондан лозим ва кунљи вобаста ба заминро 45 дарача бояд монд. Ин кунљ тамоми фасли сол дар Душанбе мебошад. Хатман чангу гарди панелхоро доимо тоза бояд кард.

None     Саволи №44: Шунидам, ки иќтидори система аз навиштаљоташ камтархам мешавад? ин ба чи вобастагї дорад?

None    Љавоб:

Њама ваќт иќтидори системањо аз навиштаљоташ камтар мешавад. Панелњо бо стандарти (STC) – стандарти љахонии санљиши модулњои офтобї санљида мешавад, ки аз шароити муњити истифодабари фарќи калон дорад. Дар навбати авал ин аз рушнои вобастаги дорад. Рушноии муњит наметавонад бо рушноии санљиши як бошад. Рушнои боз аз абрноки вобаста дорад. Дуюм ин ки дар ваќти озмоиш, панелњои офтобї гарм намешаванд. Дар шароити мухид панелхо сахт гарм шуда ќудратнокиии онњо 10 - 20 % кам мешаванд. Сеюм хама ваќт панелхо рост ба офтоб нигох намекунад ки ин ќудратнокии онро бозхам пастар мекунад.Чорум бисёр аз сифаи панелхо вобастаги дорад, ки истехсолкунандахо дар навиштаљотхои худ +/-5% нишон медиханд. Инњо муњимтарин сабабхое мебошанд ки панелхо аз навиштачоташон камтар иктидор доранд.

Дар поён шумо бо системаи 8 кВт.пик, дар тамомирузро мебинед. Чихеле ки мебинед дар миёнаи руз 6,65 кВт, барќ истехсол шуда истодааст ва баъди инвертор – 6,44 кВт.

None

Иќтидоре ки ба таљњизот дахл дорад, як чанд нишондодњоро нишон медињад. Масалан: бо чанд ќадар иќтидор инвертори офтобї метавонад кор кунад ва иќтидори худи инвертор. Аз ин нишондодњо иќтидори таљњизотњо вобастаги дорад. Ин иќтидорњо бо њамдигар вобастаги надоранд. Масалан ба шумо инвертоори иќтидораш аз панелњо - 1500 Вт ва иќтидори худи инвертор – 1000 Вт, айни њол ба инвертор иќтидори 600 Вт.пик, панелњои офтобї (3 панели 200 Вт.пик.) кор мекунад. Шумо метавонед ба ин инвертор 1000 Вт таљњизотро васл кунед, муњим нест чанд ќадар панел айни њол фасл шудаги – энергияи намерасидагиро инвертор аз аккумулятор мегирад.

None     Саволи №45: Мумкин аст панелњоро дар ваќти таъмири бом канда гирифтан?

None    Љавоб:

Бале, мумкин аст. Муњим он аст, ки техникаи бехатариро риоя бояд кард ва дар дар ваќти кандан шишањоро бояд нахарошид.

None     Саволи №46: Панелњои офтобї чанд ќадар вазн доранд? бом ва деворњои хона метавонад вазни онро бардорад?

None    Љавоб:

Вазни панели офтобии 200 Вт.пик, бо њаљми 1580х808 мм баробар ба15,5 кг ва вазни 100 Вт.пик, бо њаљми 1200х600 мм баробар ба 8,5 кг мебошад. Агар ба Шумо мушкил бошад, Шумо метавонед ба мутахасисони мо мурољиат кунед.

None     Саволи №47: Бо кадом тарик метавонем харидори кунем?

None    Љавоб:

Шумо метавонед бо раќамњои зерин занг занед: +992-908-003–006 ва миќдори ба Шумо лозимаро пурсед. Мутахасиси пешбари мо бо Шумо тамос гирифта ва системаи ба Шумо мувофикро пешнињод мекунад. Мутахасиси мо метавонад ба назди Шумо рафта аниктар таљњизотњои Шуморо аз назар гузаронда ва ба Шумо системаи мувофиќро пешнињод мекунад. Боз Шумо метавонед ба почтаи мо sales@homsol.org  ё ба сомонаи мо http://homsol.org даромада дархостатонро равон кунед. Баъди интихоби система Шумо метавонед бо суроѓаи зерин: г. Душанбе, куч. Бухоро 50а, 3-юм ошёна омада харидори кунед.

Системы солнечной энергетики "Homsol"

ДОСТУПНОСТЬ ЭНЕРГИИ

Системы HOMSOL дают возможность организовать электрическую сеть для бытовых нужд в любом необходимом Вам месте. К примеру дом, стоящий в поле, в горах или на острове…

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Солнечные панели получают энергию света от солнца и преобразуют в электрическую. Полученная энергия «питает» Ваш дом, а излишек запасается в аккумуляторах. Запасенную энергию Вы можете потреблять в любое время дня или ночи…

ЭКОНОМИЯ

HOMSOL — это мини-электростанция у Вас дома. Электричество производиться самостоятельно, без Вашей помощи. У Вас исчезает необходимость в покупке топлива…

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

HOMSOL — это инновационное решение для повышения уровня жизни. В любое удобное для Вас время можно получить доступ в интернет, посмотреть новости, постирать белье или прочитать книгу вечером…

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Системам HOMSOL не требуется топливо для выработки электроэнергии. Получайте электроэнергии. Получайте электроэнергию без шума и токсичных запахов...

Большинство солнечных панелей, производимых сегодня, изготавливается из кремния, второго самого распространенного элемента на Земле и основного ингредиента пляжного песка. Первым шагом в создании солнечной панели является изготовление слитков кремния, гигантских блоков высокой чистоты (содержание кремния 99.999999%). Чтобы это сделать, сотни килограммов кремниевой породы помещают в гигантский тигель и добавляют немного бора (т.е. «легирующую примесь»), чтобы задать кремнию положительную полярность. Затем готовят кремниевый слиток при температуре более чем 1000 градусов по Цельсию!

Слиток кремния должен остыть прежде, чем его будут резать на тонкие пластины с помощью проволочной пилы. Каждая кремниевой пластина имеет толщину меньше 200 микрон – примерно, как лист плотной бумаги. Далее пластины очищают и осматривают перед дальнейшей обработкой. Следующий шаг состоит в снижении отражательной способности пластины от 10% до 30% с помощью процесса химического текстурирования поверхности, который создает крошечные пирамиды на поверхности пластины. Теперь, когда фотон (солнечный свет) попадает на поверхность пластины, он, скорее всего, будет поглощен в пластине, а не отражен назад в космос.

Пора обратить кремниевую пластину в нечто, что превращает солнечный свет в электричество. Этот солнечный элемент - сердце солнечной панели. Чтобы сделать это, сначала вводят фосфор в кремниевую пластину при высоких температурах. Затем тщательно очищают фосфор с задней поверхности и краев пластины. Теперь у нас есть фотоэлектрическое («фото» = свет, преобразующее свет в электричество) устройство! Далее, наносят металлические контакты на передние и задние поверхности элемента, они позволяют собирать электроны, генерируемые в кремнии. На поверхность элемента также наносится тонкий химический слой, чтобы уменьшить его отражательную способность от 1% до 10%.

Чтобы сделать солнечную панель, соединяют вместе 48, 60, или 72 солнечных элемента и аккуратно располагают их между двумя чистыми слоями этилен винилацетата (ЭВА). Потом помещают стекло с высокой степенью прозрачности на внешнюю поверхность и очень прочный полимерный слой на обратную поверхность. Далее нагревают всю стопку из слоев (словно поджаривают бутерброд), чтобы создать защитный кокон вокруг солнечных элементов. Для устойчивости структуры и долговременной защиты, размещают жесткий алюминиевый каркас по ее периметру и соединяют их водонепроницаемым клеем. Наконец, добавляют распределительную коробку к обратной поверхности солнечной панели, эта коробка является соединительным звеном и делает возможным движение электрической энергии от панели. Теперь солнечная панель готова для тестирования качества, упаковки и доставки в ваш дом.

Как только ваша солнечная панель установлена на крыше, отдохните, расслабьтесь - пусть теперь солнце выполняет свою работу и экономит ваши деньги. Переписывайтесь с друзьями в социальных сетях, приготовьте кофе или посмотрите футбольный матч по телевизору: вы сами можете выбирать, что делать с вашей солнечной электроэнергией. Кроме того, солнечные панели не производят никаких выбросов и не шумят: они просто делают свою работу. Наконец, гордитесь вкладом, который вы внесли для борьбы с изменением климата, загрязнением окружающей среды и для обеспечения экологически чистого будущего для всех нас.

Автономная солнечная энергосистема состоит из:

Количество солнечных панелей зависит от среднего количества требуемой Вам электроэнергии, климата, времени года, затенения и многих других факторов. Количество и емкость аккумуляторов также зависит от многих факторов - требуемого Вам времени работы приборов определенной мощности от аккумуляторных батарей, мощности и напряжения подключаемых аккумуляторных батарей солнечного инвертора.

Для точного расчета солнечной системы Вы можете обратиться к специалистам нашей компании по телефону +992 - 908 - 003 - 006, либо воспользоваться калькулятором на нашем сайте http://homsol.org/ru/calculate/ и сделать примерный расчет самостоятельно.

Здесь нужно понимать, какая именно мощность имеется в виду: мощность всех солнечных панелей (пиковую, измеряется в Вт.пик. (Wp)), максимальная мощность приборов, которые вы хотите подключить, или среднесуточное количество электроэнергии (измеряется в кВт*ч (kWh), можно получить с помощью электросчетчика), которое потребили ваши приборы? Все это разные понятия и данные мощности по-разному влияют на стоимость солнечной системы.

Мы считаем, что наиболее точнее отражает характеристики солнечной системы такие параметры как количество электроэнергии в кВт*ч и максимальная мощность подключаемых приборов.

Дома у Вас есть приборы, суммарной мощностью 5 кВт (например - лампочки, телевизор, чайник, компьютер, стиральная машина, холодильник). Но почти никогда Вы не включаете их одновременно в течение долгого времени. Чайник мощностью 2 кВт, кипятит воду за 3-4 минуты, включаете Вы его всего 6 раз в сутки, т.е. общее время работы чайника в сутки примерно 20 минут (или 0,33 часа). Получается, что чайник будет потреблять за сутки такое количество электричества 2 кВт х 0,33 ч=0,66 кВт*ч. Точно также можно рассчитать потребление остальных приборов. Сложив вместе полученные числа получаем суммарное потребление всех приборов за сутки.

Самый точный способ определения потребляемого количества кВт*ч – снятие данных с электросчетчика. Ведь каждый из нас платит за электроэнергию ежемесячно, поэтому можно посмотреть данную информацию в квитанции об оплате электричества: какое количество кВт*ч было израсходовано в месяц. После чего данное количество кВт*ч разделить на 30 (количество дней в месяце) и получить среднее потребление электроэнергии в сутки. Например, 3 кВт*ч в сутки.

Граммотно рассчитать кол-во и мощность солнечных панелей, необходимых для выработки такого количества электроэнергии (3 кВт*ч), гораздо сложнее. Поэтому данные расчеты должны быть выполнены специалистами, за этой информацией Вы можете обратиться в компанию HOMSOL.

Системы HOMSOL подразделяются в зависимости от вырабатываемого ими количества электроэнергии ежесуточно. Например, для выработки 3 кВт*ч электроэнергии в условиях Таджикистана в зимние месяцы достаточно всего 1,2 кВт.пик. номинальной мощности панелей. То есть с общей мощностью приборов 5 кВт (в Вашем случае) потребуется 1,2 кВт.пик. панелей. Как видите, эти мощности не связаны напрямую, и наличие приборов мощностью 5 кВт не означает, что вы должны устанавливать солнечные панели с такой же пиковой мощностью.

Второй важный параметр — это максимальная мощность подключаемых приборов, в Вашем случае имеется 5 кВт приборов, но помните, что Вы практически никогда не включаете все свои приборы одновременно, поэтому, в некоторых случаях, Вы можете использовать инвертор с более низкой мощностью, главное - внимательно следить за тем, чтобы мощность включенных приборов не превышала мощность инвертора. Например, при мощности инвертора 3 кВт, если Вы включили чайник (2 кВт), в то время, когда работает телевизор, спутниковые приемники и лампочки (от 200 Вт или 0,2 кВт), то Вы не должны использовать еще и пылесос (до 1000 Вт, 1 кВт) иначе можно нанести вред инвертору. Если же Вам неудобно постоянно следить за мощностью включенных приборов, то Вы можете использовать инвертор с мощностью равной максимальной мощности Ваших приборов, в данном примере – 5 кВт.